Source

Bibliographic data

Bloch, Valdemar Antonius: Lærebog i den nyeste historie. Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 5. Aufl., 1902, 120–121.

Tense political atmosphere at the end of the 19th century


[p. 120]

Forholdene paa Balkanhalvøen dog stadig af en for Europas Fred truende Karakter.

Et andet mørkt Punkt paa Europas Horizont er det spændte Forhold, som har herket mellem Frankrig og [p. 121] Tyskland siden Krigen 1870-1871. Frnkrig kan ikke glemme Tabet af Elsass-Lothringen; det har bragt sin Krigsmagt op til en hidtil ukendt Højde; Tyskland og deøvrige Stormagter have gjort det samme; alla staa de rustede til Tænderne for at møde kommende Begivenheder. For yderligere at sikre Tysklands Erobringer og overmægtige Stilling i Europa fik Fyrst Bismarck i Aaret 1879 afsluttet et Forbund medØsterrig, og dette er senere (1883) tiltraadt af Italien (Kong Victor Emanuels Søn Umberto og, efter at denne var dræbt af en Anarkist, hans nu regerende Søn Victor Emanuel 3). Det er denne Triplealliances Opgave at forsvare Landene med deres nuværende Grænser mod Angreb fra Frankrigs eller Ruslands Side. Som en naturlig Modvægt mod Tripleallianceen har Frankrig og Russland sluttet Forbund.

Recommended citation: